Terms and Conditions

Lottery app : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อกำกับดูแลการใช้งานแอพพลิเคชั่น "Lottery" จัดทำขึ้นโดย netWORKSoft group (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไปนี้ ดังนั้นผู้ใช้งานกรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน/Terms and Condition

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้งาน "Lottery" แอพพลิเคชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า